کد ملی خود را بدون صفر های ابتدای آن وارد نمایید.
مثلاً اگر کد ملی شما بصورت 0056902445 است باید آن را بصورت 56902445 وارد نمایید.
کد ملی خود را بدون خط فاصله وارد نمایید.
مثلاً اگر کد ملی شما بصورت 125-54-69871 است باید آن را بصورت 6987154125 وارد نمایید.
برای نوشتن نام و نام خانوادگی و نام ناحیه و نام مدرسه خود از الفبای فارسی استفاده نمایید.
بازگشت