صفحه نخست » بودجه بندی دروس » بودجه بندی دروس و طرح درس ها

بودجه بندی دروس و طرح درس ها

عنوان: بودجه بندی سالانه

کلاس: یازدهم الکتروتکنیک

درس: طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمانهای هوشمند

تهیه کننده: بشیری، محمدباقر


عنوان: بودجه بندی سالانه

کلاس: دهم الکتروتکنیک

درس: الزامات محیط کار

تهیه کننده: بشیری، محمدباقر